Wymagane dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii . Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

 • Akt notarialny

  1.wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej, przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, sporządzone dla sprzedawanej nieruchomości (działki) przez Starostę,

  2. zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta zawierające odpowiedzi na następujące pytania:

  a) czy sprzedawana nieruchomość (działka) jest albo nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego,

  b) czy - w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego - wydano dla sprzedawanej nieruchomości (działki) decyzję o ustaleniu warunków zabudowy,

  c) czy sprzedawana nieruchomość jest położona na obszarach rewitalizacji, o których mowa w art. 8. lub rozdziale 5. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

  3. zaświadczenie Starosty stwierdzające, czy sprzedawana nieruchomość (działka) jest albo nie jest objęta nadzorem Starosty nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i czy określono dla niej (albo nie) zadania z zakresu gospodarki leśnej,

  4. Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości (np. akt notarialny),

  5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn.

   

 • Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

  Informacja telefoniczna

   

 • Akt poświadczenia dziedziczenia

  Informacja telefonicznia